Vedtægter

§ 1  Navn

Foreningens navn er DARE.

§ 2  Hjemsted

Foreningen er en dansk forening og dens hjemsted er i Furesø Kommune

§ 3  Formål og aktivitet

Foreningens formål er at arbejde for fuld ligestilling for Regnbuefamilier i Danmark, primært inden for familiestrukturer, reproduktion og det daglige institutionelle, strukturelle og kulturelle samfundsliv i Danmark.

Aktiviteter til understøttelse heraf er blandt andet målrettede oplysningsaktiviteter, direkte påvirkning af politiske beslutningsprocesser og en indsats for synliggørelse. Internt at koordinere og formidle information, lede netværk, yde aktiv støtte samt etablere fælles tiltag.

§ 4  Medlemmer

Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser.

DARE tilbyder individuelt (personligt) medlemsskab. Fuld medlemsret indtræder ved indbetaling af et årskontingent.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemsbetingelserne ikke overholdes. Et ekskluderet medlem har ret til at få eksklusionen efterprøvet på den nærmest kommende generalforsamling

§ 5  Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet på den årlige generalforsamling, gældende for det derpå følgende regnskabsår.

§ 6  Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned.

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel skriftligt til alle medlemmer og med angivelse af dato, tid, sted og dagsorden.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen skal som minimum indeholde

Valg af dirigent
Formandens beretning
Godkendelse af regnskab
Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
Valg af formand
Valg af kasserer
Valg til bestyrelsen
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede og valgbare.

Afstemninger træffes ved simpelt flertal, jfr. dog § 9. På begæring af mindst eet medlem skal afstemninger være skriftlige.

§ 7  Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse inklusive dagsorden skal ske iht. § 6 og § 8

§ 8  Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Vedtagne ændringer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.

Vedtagelse heraf kan kun ske ved 2/3 stemmeflerhed blandt de fremmødte på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

§ 9 Bestyrelsen

I det daglige ledes forening af en bestyrelse på op til 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, dog minimum 3, og den har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens drift.

Bestyrelsen kan derudover suppleres af yderligere 2 medlemmer, der udpeges af foreninger, DARE ønsker et tæt samarbejde med. Foreningen ”Sex og Samfund” og foreningen LGBT Danmark prioriteres først. Bestyrelsen er dog beslutningsdygtig uden.

På generalforsamlingen vælges formanden direkte og derefter vælges de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

I ulige år: Der vælges Formand og to medlemmer. I lige år: Der vælges to medlemmer heraf kasserer.

Suppleanter, mindst to, vælges for et år ad gangen.

Genvalg i alle positioner kan finde sted

 

§ 10 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren udarbejder én gang årligt et drifts- og statusregnskab.

Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af den generalforsamlingsvalgte revisor. Denne har til enhver tid adgang til al relevant information, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og samtlige beholdninger

§11  Tegningsret

Formanden tegner foreningen, i fællesskab med kassereren.

§ 12 Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses på to på hinanden følgende generalforsamlinger, en ordinær og en ekstraordinær. På begge disse skal 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for forslaget om opløsning.

I tilfælde af tilbageværende aktiver, når enhver er svaret sit, tilgår disse Mødrehjælpen og Foreningen Far ligeligt fordelt.

 

VEDTAGET PÅ DEN STIFTENDE GENERALLFORSAMLING

Torsdag den 26. FEBRUAR 2015

 

Bestyrelsen

DARE består af en bestyrelse med fem bestyrelsesmedlemmer, samt to suppleanter.

Bestyrelsen består af:

Mikkel Raahede
Søren Juliussen
Jonas Depenau Vej-Hansen
Sussie Cowan
Mathias Bagger Jensen

Suppleanter:

Anja Jordan Christensen
 

Forperson Mikkel Raahede & Næstforperson Søren Juliussen

 

Bliv medlem af Dare Danmark i dag

Gå til tilmelding