MINISTER ASTRID KRAGS SVAR PÅ DARES HENVENDELSE

DareDanmark skrev den 14. oktober 2020 til social- og indenrigsminister Astrid Krag, hvor vi påpegede den alvorlige forskelsbehandling og diskrimination af danske surrogacy børn og deres familier. Astrid Krag har svaret den 10. november 2020 og udtrykker vilje til at se på spørgsmålet om forældreregistrering. Vi er glade for, at Astrid Krag på regeringens vegne tilkendegiver en vis åbning, og vi følger naturligvis op i forhold til at få afklaret, hvilke konkrete ændringer regeringen vil foreslå.
Men foreningen fortsætter sideløbende den overordnede kampagne for ophævelse af adoptionslovens § 33, stk. 1, således at økonomisk kompenseret surrogacy afkriminaliseres, så surrogacy børn og deres familier bliver ligestillet med alle andre børnefamilier.

Du kan læse Astrid Krags svar og vores opfølgende mail af 13. november 2020 nedenfor:

MINISTEREN SVAR:

Kære Mikkel Raahede

Tak for din henvendelse af den 14. oktober 2020, hvor du beskriver de udfordringer, Foreningen DARE ser ved de gældende regler om surrogataftaler, herunder at børn, der er kommet til Danmark gennem en surrogataftale, ikke har to retlige forældre. Du opfordrer desuden til, at adoptionslovens § 33, der forbyder formidling af surrogataftaler, ophæves, og tilbyder at uddybe jeres synspunkter på et møde.

Indledningsvist må jeg på nuværende tidspunkt desværre takke nej til et møde med Foreningen DARE, da jeg har en meget presset kalender.

Jeg er enig i, at børn, der kommer til Danmark gennem en surrogataftale, befinder sig i en usikker situation, fordi dansk ret ikke giver dem mulighed for at få to retlige forældre. Jeg er derfor indstillet på at se på mulighederne for at forbedre børnenes retlige situation og skabe grundlag for, at surrogatbørn kan få to retlige forældre, når det er bedst for barnet.

Jeg ved, at det kan være meget ulykkeligt ikke at kunne få de børn, man ønsker sig. Derfor er jeg også glad for, at vi i Danmark har omfattende tilbud i forhold til at afhjælpe barnløshed gennem fertilitetsbehandling, ligesom der er mulighed for at hjælpe et barn gennem adoption og på den måde danne en familie.

Det er min opfattelse, at vi herudover skal være forsigtige i vores tilgang til området, og jeg mener ikke, vi skal afhjælpe barnløshed for enhver pris. Der er efter min opfattelse en række etiske udfordringer ved surrogataftaler, som bl.a. omfatter risikoen for handel med børn og udnyttelse af kvinder.

En mulig forbedring af surrogatbørns retsstilling vil således ikke indebære en generel udvidelse af adgangen til at indgå surrogataftaler.

Jeg har derfor ingen aktuelle planer om at ændre adoptionslovens § 33.

Tak, fordi du tog dig tid til at skrive til mig.

Med venlig hilsen
Astrid Krag

DARES OPFØLGENDE MAIL AF 13. NOVEMBER:

Kære social- og indenrigsminister Astrid Krag

Tak for dit brev af 10. november 2020 til DareDanmark.

Vi er glade for, at du nu åbner op for at se på retsstillingen for surrogacy børn og deres familier, så surrogacy børn retligt kan få to forældre, lige som alle andre danske børn har mulighed for. Det er på tide, det sker, så en del af forskelsbehandlingen og diskriminationen af surrogacy børn og deres familier bringes til ophør.

Men hvad med bestemmelsen om stedbarnsadoption i adoptionslovens § 15, hvor der jo udtrykkeligt diskrimineres i forhold til surrogacy børn? Påtænker du at ændre denne bestemmelse uanset hvad Højesteret når frem til, når der afsiges dom i en sag om det spørgsmål den 16. november 2020? Det hører vi gerne din holdning til.

Det er under alle omstændigheder vores opfattelse, at det haster at få afklaret, hvilke ændringer du vil foreslå om forældreregistrering i forhold til surrogacy børn.

Grunden til, at det haster, er, at de nugældende regler har store negative konsekvenser for surrogacy børn og deres familier. Det er familier, der nægtes retlig anerkendelse, og forældres og børns relation nægtes retlig beskyttelse. Der er mange danske kvinder, hvis moderskab til børn født via surrogacy, ikke anerkendes, med den konsekvens, at barnets og moderens relation er uden retsbeskyttelse. Det er særdeles alvorligt og i øvrigt konventionsstridigt. Det håber vi, du er opmærksom på!

Vi vil derfor sætte stor pris på, at du kommer med en hurtig tilkendegivelse om, hvornår dit forslag til ændringer kan foreligge. Det synes vi, at vores medlemmer og andre berørte familier har krav på at vide herunder, da der hver måned kommer omkring 10 børn til landet og skal registreres. Familierne har behov for at vide, hvornår de kan forvente ændringer.

Det kunne endvidere være yderst relevant, at ministeriet allerede nu orienterer registreringsmyndighederne om, at der påtænkes ændringer med oplysning om, hvorledes sagerne skal behandles i mellemtiden. Det håber vi, du iværksætter.

Når nu du beder dit ministerium overveje, hvilke ændringer du vil foretage for så vidt angår forældreregistrering og formentlig også stedbarnsadoption, skal vi henlede opmærksomheden på, at der nødvendigvis også må tages højde for de mange børn og familier, der allerede er nægtet registrering, eller hvor sagen er under behandling. Disse børn og familiers forhold må også løses på en tilfredsstillende måde. Det beder vi dig være opmærksom på allerede nu.

For så vidt angår din afvisning af at mødes med os, har vi naturligvis forståelse for, at du har meget at se til herunder med finanslovsforhandlinger og sundhedskrise. Vi vil dog stadig gerne tale med dig om dit overordnede syn på international surrogacy, og vi håber, du kan finde et ledigt tidspunkt i din kalender i januar eller februar 2021. Vi hører gerne, om du har forslag til et mødetidspunkt?

Grunden til, vi holder fast i, vi gerne vil have et møde med dig, er, at dit svar af 10. november 2020 viderefører misforståelser om international surrogacy. Misforståelser der ikke har noget at gøre med, hvordan surrogacy foregår i dag i de lande, hvor danskere søger til.

Når du eksempelvis i dit svar henviser til ”… en række etiske udfordringer ved surrogataftaler, som bl.a. omfatter risikoen for handel med børn og udnyttelse af kvinder.”, er det efter vores opfattelse udtryk for mindst to misforståelser, ligesom citatet forekommer at være en afskrift af lovmotiverne fra 1986 til adoptionslovens § 33.

Vi har forståelse for, at surrogacy i 1986 kunne forekomme skræmmende og vække den frygt, du beskriver. Det er imidlertid helt uden sammenhæng med den måde, surrogacy foregår på i dag. Dette bekræftes også af, at sammenlignelige lande som Sverige, Storbritannien og Israel har valgt en helt anden liberal tilgang til surrogacy.

Vi har ikke oplysninger om, at nogle af de kvinder, der har fungeret som graviditetsværter for danske par, har følt sig udnyttet. Vi er tværtimod bekendt med mange fortællinger om, at der opstår varige relationer mellem kvinden og det danske par, der i årene efter følger med i hinandens liv. Enhver påstand om udnyttelse må vi derfor på det kraftigste tilbagevise som helt udokumenteret.

Vi har heller ikke oplysninger, der peger på, at der via international surrogacy foregår noget, der på nogen måde kan karakteriseres som handel med børn. Det er et udsagn, der er taget ud af enhver rimelig sammenhæng med, hvad der reelt foregår. Når danske par får børn via surrogacy, er mindst en i det danske par biologiske forældre til barnet. Det er børn, der sættes i verden som ønskebørn typisk efter mange forsøg og meget, meget lang ventetid. Det fremgår vist klart og tydeligt af fortællingerne fra de 6 berørte familier, som du kan læse i vores brev af 14. oktober 2020. Det er derfor fuldstændig udokumenteret og uden nogen forbindelse til virkeligheden, når du henviser til risikoen for handel med børn.

DareDanmark ved, hvad der foregår på området, hvordan det foregår, og hvor det foregår. Det er derfor vigtigt, at vi får mulighed for at drøfte den viden med dig. Vi har også kontakter til udenlandske kvinder, der mod økonomisk kompensation har båret et barn for andre. Nogle af disse kvinder kan vi formidle kontakt til i forbindelse med et møde med dig, så du kan få en forståelse af deres side af sagen.

Vi appellerer derfor afslutningsvis på ny til, at du finder tid i din kalender til et møde med os.

Vi håber at høre fra dig snarligt herunder med oplysning om, hvornår dit oplæg til ændringer for så vidt angår forældreregistrering og eventuelt tillige stedbarnsadoption, kan forventes at foreligge.

Med venlig hilsen

Mikkel Raahede,
Formand, DARE Danmark