MINISTER ASTRID KRAGS SVAR PÅ DARES BREV AF 13. NOVEMBER 2020

Kære Mikkel Raahede

Tak for din opfølgende mail den 13. november 2020, hvor du bl.a. spørger, hvilke bestemmelser der påtænkes ændret i forbindelse med arbejdet med at sikre surrogatbørn en bedre retsstilling, samt hvornår der vil blive fremsat forslag herom. Du tilbyder desuden endnu engang at uddybe jeres synspunkter på et møde.

Da min kalender er meget presset må jeg indledningsvist desværre takke nej til et møde med jer.

Som du ved, blev der den 16. november 2020 afsagt dom i Højesteret i en sag om stedbarnsadoption af to børn, der er kommet til Danmark via en surrogataftale. I dommen fastslog Højesteret, at det er i overensstemmelse med § 15 i adoptionsloven og artikel 8 i Menneskerettighedskonventionen om barnets ret til privatliv at afslå stedbarnsadoption, når barnet er blevet til gennem en kommerciel surrogataftale. Højesteret henviste i den forbindelse til hensynet til generelt at beskytte børn mod at blive gjort til genstand for handel og til at modvirke udnyttelse af sårbare kvinder.

Højesteret tilføjede dog, at stedbarnsadoption uanset forbuddet i § 15 i adoptionsloven mod adoption, når der er betalt vederlag, vil kunne gennemføres, såfremt barnets retsstilling vil blive væsentligt påvirket, hvis det ikke tillades den tiltænkte forælder at stedbarnsadoptere barnet. Det fandt Højesteret imidlertid ikke var tilfældet i den foreliggende sag.

Højesteret tilkendegav samtidigt, at der er behov for at genoverveje det absolutte forbud mod adoption, når der er ydet vederlag, således at der altid skal foretages en konkret vurdering af barnets bedste.

Som jeg tidligere har oplyst, er jeg indstillet på at se på en løsning, der kan forbedre surrogatbørns retsstilling. Jeg er derfor i færd med at overveje dette og vil naturligt også i forlængelse af Højesterets dom gennemgå området og undersøge, om det er muligt at finde løsninger, der på den ene side sikrer barnets bedste, og på den anden side opretholder en retstilstand, der beskytter børn mod at blive genstand for handel. Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt udtale mig om, hvornår et eventuelt forslag vil blive fremsat, eller hvilke løsninger et forslag vil indeholde.

Myndighederne kan ligeledes ikke ændre praksis for behandlingen af sager, før eventuelle ændringer af lovgivningen er trådt i kraft.

Med venlig hilsen
Astrid Krag