DARE HAR AFGIVET SIT FØRSTE HØRINGSSVAR🤩

Hos DARE er vi utroligt glade og stolte over at være blevet en forening, som nu bliver spurgt til input af ministerierne, når der skal laves lovændringer.

Aktuelt har DARE netop afgivet høringssvar vedr. lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager.

Lovforslaget kan læses her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66120

DARE har i den forbindelse skrevet følgende til Beskæftigelsesministeriet:

“I forlængelse af Beskæftigelsesministeriets høringsbrev af 21. februar 2022 har DARE Danmark følgende bemærkninger:

DARE Danmark er en familiepolitisk forening, der arbejder for ligestilling af forskellige familieformer herunder forskellige måder at stifte familie på. 

Den foreslåede gennemførelse af Orlovsdirektivets artikel 6 om ret til omsorgsorlov til børn afskærer ikke-bopælsforælderens ægtefælle, partner eller samlever fra at udnytte denne ret. Derved afskærer lovforslaget en social forælder fra retten til omsorgsorlov, uden at der er nogen rimelig grund til det. Lovforslaget er derved en unødig snæver gennemførelse af Orlovsdirektivet. 

Det er overraskende og ærgerligt, at regeringen i gennemførelsen af Orlovsdirektivet ikke ønsker at tage højde for den virkelighed, der gælder for mange danske familier, hvor der er biologiske forældre og en eller to sociale forældre, der lever sammen med en af de biologiske forældre, og hvor de sociale forældre ofte er lige så vigtige for børnene. 

Årsagen til denne problemstilling er, at det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at retten til 5 dages omsorgsorlov gælder for ens egne børn og børn i ens husstand defineret som der, hvor barnet har folkeregisteradresse. Denne snævre definition fører således til, at ikke-bopælsforælderens ægtefælle, partner eller samlever er udelukket fra omsorgsorlov, mens bopælsforælderens ægtefælle, partner eller samlever har ret til omsorgsorlov. Denne forskel gælder også, selvom der er en 7/7 ordning om samværet. Denne forskel savner efter DARE Danmarks opfattelse mening. 

I regnbuefamilier og skilsmissefamilier har barnet ofte formel bopæl/folkeregisteradresse hos moderen. Dette er i vidt omfang traditionelt bestemt. Faderen/faderens ægtefælle, partner og samlever vil herefter formelt set være stillet som samværsforældre og ændringer i bopælsspørgsmålet er vanskelige at komme igennem med. 

I praksis vil den foreslåede snævre gennemførelse af Orlovsdirektivets artikel 6 derfor typisk medføre, at moderen og moderens ægtefælle, partner eller samlever har ret til omsorgsorlov samt barnet biologiske far, mens faderens ægtefælle, partner eller samlever er afskåret fra at udnytte denne rettighed. Dette finder vi er uforståeligt og urimeligt.

DARE Danmark henstiller på den baggrund, at regeringen overvejer at udvide retten til omsorgsorlov til børn til også at gælde ikke-bopælsforælderens ægtefælle, partner eller samlever, der bor sammen med ikke-bopælsforælderen. 

Med venlig hilsen
 
Louise Bott Traberg Smidt
Fungerende formand for DARE Danmark”